Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

Reklamační řád Sdružení Hakutsuru - Bílý Jeřáb


1. Obecná ustanovení a definice


a. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u kterého jsou
v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
b. "Prodávající" je Sdružení - Bílý Jeřáb "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel
smlouvu o koupi Zboží resp. Zboží zakoupil prostřednictvím e-shopu, za který řádně zaplatil.


2. Záruční podmínky


a. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu prodán v poškozeném
transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován
nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny
podle zvolení Kupujícího.
Záruka se vztahuje na trvanlivost hlavních linii šití, pevnost a odolnost tkaniny. Prodávající
požaduje dodržování předepsaných způsobů praní, čištění, bělení, žehlení výrobků podle
typu tkaniny.
b. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím / zápas nebo boj s nožem,
mečem a pod / používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné
zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou čištění, nesprávnou manipulaci a
používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou užívání. Oprávnění na bezplatnou
záruční opravu zaniká i v případě neodborné manipulaci se zbožím nebo jakéhokoliv
neodborného zásahu do zboží během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si
zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiný
tovar. Všetky záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění
záruky podle předchozího bodu bezplatné.
Kupující si však může odoborne vyšít na sportovní oděv různé emblémy, jako logo klubu nebo stylu
nebo státní znak v případě reprezentanta
c. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami
stanovenými Zákonem.
d. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem.
Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení
Kupujícího o odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinné
vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

3. Vyřízení reklamace


a. Reklamace se uplatňuje písemnou formu a vadný výrobek se pošle na náklady prodávajícího
poštou do sídla společnosti, resp. Osobně v sídle společnosti
b. Relevantním dokladem pro plnění reklamách v Záruční době, je doklad (faktury, dodací list)
s uvedeným dnem prodeje a typu výrobku.
c. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí
záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí
reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona
o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího
formou elektronické pošty a zároveň kupujícímu doručí e-mailem nebo doporučenou poštou
 písemný doklad o vyřízení reklamace (reklamační protokol) nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace.
d. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích,
jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na
požádání Kupujícímu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
e. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V
odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo
od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících
způsobů:

a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
f. V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná
Kupující tak, aby byl Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje
nárokům na přepravu křehkého Zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
g. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem na adresu sídla společnosti,
(Viz. http://www.hakutsuru.sk/kontakty/) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje
zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí
reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Doporučujeme vám zasílaný
zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
h. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v v
souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského
zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě
formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
i. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo
jiným způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu,
resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu
formou doporučené zásilky.
j. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven
protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva
servisního technika brána v úvahu.
k. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení
Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.


4. Závěrečná ustanovení


a. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a
dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
b. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 3. 2018. Změny reklamačního řádu
vyhrazena.
V případě, že si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formullára
našeho E-shopu Hakutsuru.


Záruka


Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná
záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných
dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji
zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud je kupující podnikatel a
výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručnýmmi podmínkami výrobce
v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční
opravy zboží.
V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uveden vyměněné zboží.

Copyright 2018 - 2024 © hakutsuru.cz