Všeobecné Obchodní Podmínky

Úvod Kontaktujte násVšeobecné Obchodní Podmínky

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav, se sídlem Vinica 5203,

984 01 Lučenec, Slovensko, IČO 51402823 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.hakutsuru.cz (dále jen "systém").

 

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.hakutsuru.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

 

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.


2. Objednávka


2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

 

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

 

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě

závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav.

 

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.


3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

 

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)


4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č.. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

 

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
o zboží nesmí být použité
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


5. Cenové podmínky


5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 19%

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: EUR


6. Poštovné a balné


6.1 Společnost Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav si balné neúčtuje.

 

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev a to následovně:

 

6.3 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.

 

6.4 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.


7. Podmínky a možnost platby za zboží


7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav uvedeny v mailové notifikací. V případě platby převodem, získává kupující extra slevu v hodnotě 1 Euro.

 

7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží na poště.

 

7.3 Hotově v sídle společnosti na základě faktury a vystaveného příjmového peněžního dokladu.

 

7.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.


8. Dodací podmínky


8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností

prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Při každém zboží je uvedena dostupnost zboží.

 

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

 

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

 

8.4 Zboží je k dispozici ik osobnímu odběru v sídle společnosti Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav po vzájemné dohodě.

 

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

 

8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

 

8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího

souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.


9. Záruční podmínky a reklamační řád


9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

 

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).


10. Odpovědnost za vady na stránce www.hakutsuru.cz


10.1 Společnost Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav upozorňuje, že informace uvedené na www.hakutsuru.sk jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

10.2 Společnost Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

 

10.3. Společnost Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.


11. Ochrana osobních dat


11.1 Společnost Združenie Hakutsuru - Biely Žeriav se plně řídí zákonem č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních

údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

 

11.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

 

11.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerom). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


12. Řešení Sporů


12.1 Spor mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem a obchodníkem) vyplývající ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou lze řešit také prostřednictvím systému alternativního řešení sporů (dále jen "ARS"). Možnost obrátit se na soud tím není dotčena.


12.2 Alternativní řešení sporů a jeho podmínky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ARS"). Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.


12.3 Spotřebitel se tak může obrátit na subjekt alternativního řešení sporů, kterým je např. Slovenská obchodní inspekce nebo jiný subjekt zapsán do seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství SR, přičemž seznam je dostupný na internetové stránce www.mhsr.sk (dále jen "subjekt ASR"). Odkaz je zde: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


12.4 Návrh na zahájení alternativního řešení sporu může spotřebitel podat způsobem určeným podle ustanovení § 12 zákona o ARS. Spotřebitel může v případě sporů týkajících se závazků z kupních smluv a smluv o službách online využít i platformu alternativního řešení sporů online na základě nařízení EP a Rady EU č. 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů (tzv. "Platforma RSO"), jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu online a která je dostupná na webové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr /main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.


12.5 Alternativní řešení sporů může ve smyslu ustanovení § 2 zákona o ARS využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů je bezplatné, avšak oprávněná právnická osoba ARS může požadovat od spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu ve výši maximálně pět eur včetně daně z přidané hodnoty.


 

Copyright 2018 - 2023 © hakutsuru.cz